Legae la Dikgang

Lefapha la boitekanelo mo sedikeng sa Dr Ruth Mompati le isa letsholo la Diabetes le malwetsi a mangwe kwa bakgweetsing ba dinamelwa tsa botlhe. 

180

Lefapha la boitekanelo mo sedikeng sa Dr Ruth Mompati le ne ka 23 Ngwanatseele la isa letsholotsiboso ka ga malwetse a a sa tshwaetsaneng a leruri kwa rankeng ya dipalangwa tsa botlhe ya Vryburg.

Lefapha le tlhalosa fa le dirile seno e le ka ntlha ya fa ba lebeletse thata bakgweetsi ba dipalangwa tsa botlhe gonne ba sena nako ya go ja dijo tse di siameng le go ka ikatisa. Gantsi ba ja dijo tsa ka bonako gonne nako ya bone e le ntsi ba tshela mo tseleng. 

Kgabagare lefapha ka tshwaragano le Re a Agana support group ba ne ba tsweletse ka diteko le go ruta batho ka malwetse a tshwana le kgatelelo ya madi, bolwetse jwa mafatlha le jwa sukiri mme ba ne ba lebeletse thata bolwetse jwa mafatlha ka ele bona tlhoba boroko mo toropong Ya Vryburg ebile go lebega baagi ba bo ikgatolositse thata.

Mme Mandu Monchusi gotswa kwa Re a Agana support group o tlhalositse gore “batho ba ba amegang thata mo bolwetsing jwa sukiri ke ba banang le malwetsi a tshwana le kankere le bolwetsi jwa lebolela mading ,ebile matsapa are a tsayang go dira bonnete gore balwetsi ba rona ba nwa kalafi ya bone sentle ka nako,  re etela balwetsi ba rona ntlo le ntlo”. 

Mme Mandu Monchusi go tswa kwa Re a Agana Support Group. Setshwantsho ka Amogelang Ntshidi. dikgang24.news

Fa go lebeletswe bolwetse jwa mafatlha go fitlhetswe gore karolo ya Vryburg mo sedikeng sa Dr Ruth Segomotsi Mompati e tokafetse thata mo kwelotlaseng ya bolwetse. 

Karolo e ne mo nakong e fetileng e na le palo e e kwa godimo ya bolwetse jwa mafatlha bo go ya ka lefapha bo neng bo gakatswa ke leswe le o le neng le tletsetletse mo toropong mmogo le lerole. Go agiwa ga lefelo leo go isiwang leswe kwa go lone go akaretsa le matsholo a tseneletseng a pholo go lebisitse kwa go weleng tlase ga bolwetse bo. 


Comments