Legae la Dikgang

Lalla Hirayama o rotloetsa go bua phatlhalatsa ka malwetse a tlhaloganyo

145

Lala Hirayama yo o itsegeng jaaka mogasi mo seyalemoweng le mo paloponong, ebile akile a dira jaaka moatlhodi mo lenaneong la South Africa’s Got Talent, o rotloeditse balatedi ba gagwe le MaAforika Borwa gore ba se ikobonye le go itlhabelwa ke kgala fa ba itemogela mathata a a jaaka kgatelelo ya tlhaloganyo le go etsaetsega.

Lala o kaile mo mafaratlhatlheng a Twitter gore “go tseela gore boitekanelo jwa tlhaloganyo ga se ntlhakgolo mo Aforika Borwa, go tshwanetswe ga siamisiwa mme go se itekanele mo tlhaloganyong go tseiwe fela jaaka bolwetse bongwe le bongwe.” O ne gape a tswelela ka go rotloetsa gore batho ba bone thuso fa ba na le kgatelelo ya tlhaloganyo, ba ikutlwa ekare ba ka ipolaya kgotsa ba na le ketsaetsego.

Lala o tlhalositse fa a sa tlhabiwe ke kgala go bua gore ‘o itemogela go etsaetsega ebile kgatelelo ya tlhaloganyo e nine karolo e tona ya botshelo jwa gagwe. O kaile le fa go le jalo, “mme go siame.”

Lala o tlhalositse fa mo matshwenyegong a gagwe a ne a letsetsa ba Setlhopha Sa Aforika Borwa Sa Kgatelelo ya Tlhaloganyo le Ketsaetsego (South African Depression and Anxiety Group, SADAG), bao ba mo thusitseng thata go samagana le matshwenyego a gagwe mo makgetlong a le mantsi.

Ba SADAG ba fitlhelwa mo dinomorong tsa 0800 567 567 diura di le 24.

Comments