Legae la Dikgang

Kgotlatsamaiso ya pusoselegae ya Ramotshere Moiloa e arabela ditatofatso tsa gore ditirelo di phutlhame.

150

Kgotlatsamaiso ya pusoselegae ya Ramotshere Moiloa mo Bokone Bophirima, e ganeditse ditatofatso tsa lekoko la Democratic Alliance (DA) tsa gore ditirelo kwa pusoselegaeng di a phutlhama ka ntlha ya dingongorego tsa badiri, tseo di sa leng di simolotse dibeke di le tharo tse di fetileng.
Democratic Alliance e kaile mo pegelong fa teropo ya Zeerust “e fetogile thotobolo ya leswe ka ntlha ya leswe leo le sa tseiweng” ke badiri ba pusoselegae. Lekoko le kaile gape gore “maphelo a baagi a tsenngwa mo kotsing ya malwetse ka ntlha ya leswe leo le elelang mo mebileng go latela go thibiwa ke matlakala ga mesele.”

DA e tsweletse ka go tlhalosa gape gore thebolelo ya motlakase e e sa tlhomamang, e ama dikgwebo le baagi ka kakaretso mme ya tlhalosa fa e itsisitse Mokhuduthamaga Fenny Gaolaolwe yo a ikarabelang mo mererong ya dipusoselegae, gore a tseye dikgato go rarabolola maemo kwa Ramotshere Moiloa. Go ya ka DA ga go na kgato epe e e diragaditsweng go tswa kwa go Mokhuduthamaga le fa ba mo itsisitse ka maemo sebaka sa beke se se fetileng.

Fa e tsibogela ditatofatso tseno, pusoselegae ya Ramotshere Moiloa e kaile, mo pegelong, fa “e amogela gore go nnile le dikgwetlho tseo di neng tsa diegisa kabelo ya ditirelo, mme e netefatsa gore e tsaya dikgato go samagana le dikgwetlho tseo. Badiri ba ne ba tsweletsa dingongorego tsa bona e se ka fa molaong mme botsamaisi bo ntse bo dirisana mmogo le diunion go rarobolola bothata jo bo ka ga diaparo tsa tshireletsego.”

Pegelo eno e e rebotsweng ke motsamaisi wa tsa bogokaganyi kwa pusoselegaeng ya Ramotshere Moiloa e leng Mme Dirontsho Sebego, e tsweletse ka go tlhalosa gore pusoselegae e ne ya kopa tsereganyo kwa pusong ya Porofense mme ba bona tsibogo e e namatshang.
“Tumelano ya tiro magareng ga pusoselegae le motsamaisi wa yona e fedile mme letsholo la go batla motsamaisi yo o mosha le tsweletse. Go latela tshwetso ya kgotla e e fitlheletsweng ka 07 Phukwi 2017, pusoselegae e ne ya kopa tsereganyo go tswa kwa go Mokhuduthamaga Fenny Gaolaolwe mme fa kgotla e ne e kopane ka 13 Phukwi 2017, e ne ya amogela go supiwa ga ga Mme Matlakala Matthews go nna mookamedi wa nama o tshwere wa pusoselegae.”

Mme Matlakala Matthews. Motsamaisi wa nama-o-tshwere wa Pusoselegae ya Ramotshere Moiloa. Setshwantso ka Pusoselegae ya Ramotshere Moiloa.

Pusoselegae e kaile fa Mme Matthews jaaka mookamedi, a na le dithata tsotlhe mme a rwele maikarabelo a go netefatsa fa tsamaiso ya pusoselegae e le e e edileng, go netefatsa tsamaiso e e lolameng ya matlotlo a pusoselegae, go neelana ka dikgakololo go kgotla le dikomiti tsa yona go akaretsa le go netefatsa fa pusoselegae e obamela melao, le go ela tlhoko gore kgotla e tsenya tirisong diporojeke tsa selegae tsa tsweletso ya moruo tse maikaelelo a tsona e leng go natlafatsa baagi ba selegae le go tlhola dichono tsa ditiro.

 

Comments