Legae la Dikgang

CAF e fetola tsamaiso ya dikgaisano tsa kgwele ya dinao mo Aforika

248

Mokgatlo yo o tsamaisang kgwele ya dinao mo Aforika (CAF) o itsisitse diphethogo tse di tlileng go nna teng mo tsamaisong ya kgwele ya dinao mo Aforika. Seno se latela ditshwetso tse di tserweng ke ditlhopha tsa tiro kwa kopanong ya CAF e e tshwaretsweng kwa Rabat, Morocco.

Mo pegelong e e rebotsweng ka 20 Phukwi 2017, CAF e kaile fa e amogela katlenegiso e e dirilweng ke setlhopha sa ditiro sa ntlha mme ya tsaya tshwetso “go oketsa palo ya ditlhopha tse di tlileng go nna le karolo mo dikgaisanong tsa dinaga tsa Aforika (Africa Cup of Nations) go nna di le 24 go tloga ka dikgaisano tsa 2019. Dikgaisano di tlile go tshamekiwa ka kgwedi ya Seetebosigo le Phukwi, le fa go le jalo dikgaisano di tla tswelela go tshamekiwa fa morago ga dingwaga di le pedi, di tshamekelwa mo Aforika, ke ditlhopha tsa Aforika.”

Kgato eno e bonwa e tlile go itumedisa dinaga di le dintsi ka ntlha ya fa go tlile go nna bonolo gore batshameki ba dinaga bao ba tshamekang kwa moseja, ba kgone go tshamekela dinaga tsa bona gonne mo dikgweding tsa Seetebosigo le Phukwi, ditlhopha di le dintsi tsa kwa moseja di a be di ikhuditse jaaka fa ‘liga di ile bokhutlong.

CAF e kaile gape fa e tsere tshwetso ya gore “dikgaisano tsa ditlhopa tsa diliga tse di farologaneng (inter club) di tshamikiwe go tloga ka Phatwe go fitlha Motsheganong.”

Comments