Legae la Dikgang

“Ke a leboga ebile ke motlotlo gore e be ke dirile le ena.” Paul Simon ka ga Ray Phiri.

126

Jaaka dikgang ka ga go tlhokafala ga kgagapa ya mmino ya Aforika Borwa di phasalala le lefatshe lotlhe, yo a kileng a dira le Ray Phiri mo nakong e e fetileng, e leng Paul Simon, o tlhalositse fa a ‘leboga ebile a le motlotlo gore a be a dirile mmogo le Ray Phiri.’

Simon o tlhalositse seno mo mafaratlhatlheng a gagwe a paulsimon.com mmogo le mo mafaratlhatlheng Twitter le Facebook.

Mo pegelong e e khutshwane e a e rebotseng Simon o rile “ke itsisitswe gompieno ke tsala ya me kwa Aforika Borwa gore Ray Phiri o tlhokafetse. E ne e le rakatara yo o tswileng diatla ebile ebile e le setlhami se se manontlhotlho sa mmino. O tla gakologelwa jaaka moagi yo a dirisitseng mmino wa gagwe go lwantsha tlhaolele mmogo le go fetisa molaesa wa twantsho go lefatshe lotlhe. Seabe sa gagwe mo Graceland e ne e le se segolo mme ke a leboga ebile ke motlotlo gore e be ke dirile le ena.”

Phiri o tlhokafetse mo maseng a Laboraro, 12 Phatwe kwa bookelong ba Nelspruit kwa Mpumalanga morago ga go lwantshana le kankere ya makgwafo. O tsene mo mererong ya mmino ka 1962 fa a ne a binela The Dark City Sisters, mme morago a diragatsa le Mpharanyana and The Cannibals pele ba fetoga go nna Stimela, mme a tlhagisa mmogo le setlhopha seno dipina di tshwana le See the world through the eyes of the child, Go on living your life le Whispers in the deep (Phinda Mzala) gareng ga tse dingwe.

Ka nako ya pegelo eno, dithulganyo tsa phitlho di ne di ise di itsisiwe.

 

Comments