Legae la Dikgang

Letlha la dingangisano le go tlhopha go se bontshe botshepegi mo go mookamedi le buseditswe morago.

107

Kgotla ya bosechaba ya Aforika Borwa e tlhalositse mo pegelong fa letlha la dingangisano mmogo le go tlhopha go se bontshe botshepegi mo go mookamedi Jacob Zuma, le buseditswe morago go nna 8 Phatwe.
Kwa tshimologong letlha le ne le beetswe go nna 3 Phatwe.
Kgotla e kaile fa pusetsomorago e nnile “fa morago ga dipuisano le go utlwa maikutlo a makoko kwa kokoano bosechaba.”
Go ya ka pegelo, “go nnile le go tlodisa matlho lebaka la gore mo bekeng ya 3 Phatwe kgotla e tla be e tshwere lekgotla la kokoano bosechaba.”

Mo pegelong e e neng e rebotswe kwa tshimologong, sebueledi sa kgotla, Molato Mothapo, o tlhalositse gore “go ya ka Molao wa bo 129 wa kokoano bosechaba, fa go nna le go kopa go supa go se tshepe tsamaiso ya mookamedi, mmusakgotla o tshwanetse a sekegele kopo eo tsebe mme a e neele tshekatsheko e e maleba ka bonako jo bo kgonagalang. Pele a rebola letsatsi o tshwanetse a ikgolaganye pele le moeteledipele yo o lebaganeng le tsamaiso ya tsa puso le seme segolo sa lekoko le le legolo kwa kgotla.
Dingangisano le ditlhopho ka ga go supa go se tshepege mo go mookamedi  di tshwanetse di beelwe letlha ka bonako jo bo kgonagalang go lebeletswe lenaneotsamaiso la kokoano bosechaba.”

Molato Mothapo o tlhalositse fa Mbete a laleditse ‘makoko a nang le dikatlhego mo go supeng go se tshepagale mo tsamaisong ya mookamedi gore a tlhagise dikakanyo tsa ona tebang le mokgwa wa go tlhopha.’
“Dikakanyo tsa makoko di lebeletswe mmogo le dintlha dingwe tse di anameng, go akaretsa le maemo a ga jaana, di tla thusa mmusakgotla go tsaya tshwetso e e maleba.”

Mme Mbete o kopile gore dikakanyo tsa makoko otlhe e be di tlhagisitswe fa Phukwi a le 14, mme o tla tsaya tshwetso gore a ditlhopho e tla nna tsa sephiri pele ga letlha la dingangisano le ditlhopho.

Comments