Legae la Dikgang

Tona ya matlotlo, Malusi Gigaba o isa pegelo ya Mosireletsi wa Sechaba tshekatshekong ya semolao.

114

Lefapha la tsa matlotlo mo Aforika Borwa le tlhalositse mo pegelong fa tona ya matlotlo, Malusi Gigaba, a laetse bagakolodi ba tsa melao “go simolola ditsamaiso tebang le tshekatsheko mmogo le go beela thoko diphitlhelelo le pegelo yotlhe ya mosireletsi wa sechaba e e bidiwang ‘Pelaelo ka go palelwa ke go busa madi a a dirisitsweng botlhaswa.

Lefapha le tlhalositse fa pegelo e isiwa tshekatshekong ka ntlha ya fa diphitlhelelo tsa yona di “sa tsamaisane le mokgwa wa molao ebile dintlha tsa yona di sa amane mo go kgotsofatsang le bopaki jo bo neng bo le fa pele ga mosireletsi wa sechaba.”

Go ya ka lefapha, go ne go se bonolo mo go tona Gigaba go tsaya tshwetso ya go isa pegelo tshekatshekong, mme pele a tsaya tshwetso eno, tona o kopane le mosireletsi wa sechaba gore a tlhaloganye mo go tseneletseng dintlha le bopaki, tseo di lebisitseng kwa diphitlhelelong kgatlhanong le puso. Lefapha le tlhalositse fa se, se ne se le botlhokwa kantlha ya fa dipatlisiso di ntse teng pele ga fa tona a tsaya marapo kwa lefapheng la tsa matlotlo.
“Tona o tsere tshwetso go sireletsa tsamaiso ya Sefalana sa polokelo ya matlotlo sa Aforika Borwa, seo se nnileng teng go latela karolo ya 224(1) ya molaotheo ‘go sireletsa boleng jwa matlotlo mo dikgatlhegelong tsa tsepamo le tsweletsopele ya kgolo ya moruo mo nageng.’

Comments