Legae la Dikgang

“Ga go na maikaelelo ape a go mametlelela molaotheo tebang le Sefalana sa polokelo ya matlotlo sa Aforika Borwa” Lefapha la tsa matlotlo.

124

Lefapha la tsa matlotlo la Aforika Borwa le tlhalositse mo pegelong fa “go sena maikaelelo ape mo letlhakoreng la kgotlapeo molao go mametlela molaotheo.”
Lefapha le tlhalositse seno fa le ne le itsise maikaelelo a lona a go isa pegelo ya mosireletsi wa sechaba tshekatshekong tebang le diphitlhelelo tsa gore molaotheo o tshwanetse go fetolwa go kgontsha Sefalana sa polokelo ya matlotlo ya Aforika Borwa go ungwela sechaba ka kakaretso.

Lefapha le tlhalositse fa “tema e e tshamekiwang ke Sefalana sa polokelo ya matlotlo sa Aforika Borwa e kaelwa ke melawana e e mo molaotheong, mme go fetola tsamaiso ya Sefalana sa polokelo go tlhokega pele go fetolwa ga molao o o nnileng teng pele ga molaotheo o o kaelang melawana, e leng molao wa 90 wa ngwaga wa 1989 wa Sefalana sa polokelo ya matlotlo sa Aforika Borwa.”
Tebang le gore Setheo sa dipatlisiso se se ikemetseng se tseye dikgato go busa madi a dibilione di le 1. 125 a o a neetsweng setheo sa bopokelo ya matlotlo sa ABSA e se ka fa molaong, lefapha le kaile fa “kakanyo ya ga tona e e ikaegileng ka tatelano mo pusong e le gore tona o tlamiwa ke ditshwetso tseo di tserweng ke ba o a ba tlhatlhameng, mme le yona kgang eno e tlile go nna karolo ya ditsamaiso tsa tshekatsheko.”

Comments