Legae la Dikgang

LETLHA LA GO TLHOPHA GO BONTSHA GO SE TSHEPAGALE MO GO MOOKAMEDI KE PHATWE A LE 3

127

Bona pegelo e tlhabolotsweng fano.

Mmusakgotla wa kokoano bosechaba e leng Mme Baleka Mbete, o beetse thoko letsatsi la 3 Phatwe go nna leo go tla tshwarwang ditlhopho tsa go supa go se tshepagale mo tsamaisong ya ga Mookamedi Jacob Zuma, le ga go le jalo, ga go ise go tlhape gore a ditlhopho di tla tshwariwa ka mokgwa wa sephiri.

Mo pegelong e e rebotsweng, sebueledi sa kgotla, Molato Mothapo, o tlhalositse gore “go ya ka Molao wa bo 129 wa kokoano bosechaba, fa go nna le go kopa go supa go se tshepe tsamaiso ya mookamedi, mmusakgotla o tshwanetse a sekegele kopo eo tsebe mme a e neele tshekatsheko e e maleba ka bonako jo bo kgonagalang. Pele a rebola letsatsi o tshwanetse a ikgolaganye pele le moeteledipele yo o lebaganeng le tsamaiso ya tsa puso le seme segolo sa lekoko le le legolo kwa kgotla.
Dingangisano le ditlhopho ka ga go supa go se tshepege mo go mookamedi  di tshwanetse di beelwe letlha ka bonako jo bo kgonagalang go lebetswe lenaneotsamaiso la kokoano bosechaba.”

Molato Mothapo o tlhalositse fa Mbete a laleditse ‘makoko a nang le dikatlhego mo go supeng go se tshepagale mo tsamaisong ya mookamedi gore a tlhagise dikakanyo tsa ona tebang le mokgwa wa go tlhopha.’
“Dikakanyo tsa makoko di lebeletswe mmogo le dintlha dingwe tse di anameng, go akaretsa le maemo a ga jaana, di tla thusa mmusakgotla go tsaya tshwetso e e maleba.”

Mme Mbete o kopile gore dikakanyo tsa makoko otlhe e be di tlhagisitswe fa Phukwi a le 14, mme o tla tsaya tshwetso gore a ditlhopho e tla nna tsa sephiri pele ga letlha la dingangisano le ditlhopho.

Comments