Legae la Dikgang

Itsholelo, Kgwebo le Matlotlo

Puso ya Bokone Bophirima e tshwara market wa bagwebi ba Batšha kwa Matlosane

Fa e le gore o motšha wa dikarolo tsa Matlosane mme o tlhoka go kopana le mafapha ao a farologaneng a Puso ya Bokone Bophirima, go utlwa gore kgwebo ya gago e ka thusega jang mo nakong eno, o gakololwa go iponagatsa ka kwa library e e gaufi le dikantoro tsa Pusoselegae ya Matlosane. Go ya ka pegelo ya Lefapha la Tsweletsopele ya Itsholelo, Tikologo le Bojanala, go tlile go nna le market yoo maikaelelo a ona e leng go kgotetsa kgolo ya dikgwebopotlana tsa Batšha. Go lebeletswe fa seno e tla nna serale sa go fatlhosa

Tse dingwe tsa dithêô tsa itsholêlô di tlile go bulêlwa kgwêbo

Dithêô tseno di akaretsa mafelô ao a rekisang dijo tseo di apeilweng gammôgô le mafelo a go intlafatsa. Mafelô ao a rêkisang dijo tseo di apeilweng, dicasino, mafelô a bonnô gammôgô le mafelô a go intlafatsa ke dingwe tsa dithêô tseo di tlileng go letlêlêlwa go gwêba ntle le dikilêtso dipe. Dithêô tseno di solofetswe gore ka gale di tsenye tirisong mekgwa ya go thibêla kanamô ya mogare wa Corona. Moporêsidêntê Cyril Ramaphosa o itsisitse gore baagi ba tla letlêlêlwa go rêka le go nna fa fatshe mme ba jêlê kwa

Puso e itsise R500bn e le Madi a namola manokobe a #COVID-19

Madi ano a akaretsa go oketswa ga Madi a tlamêlô a bana le ao a amogêlwang ke bagodi go akarêtsa le tlamêlô go botlhe bangwe bao ba sa direng mme ba sena mokgwa ope wa go itirêla lotsênô. Moporêsidêntê Cyril Ramaphosa o itsisitse ka Labobedi 21 Moranang 2020, fa Puso e tlile go rêbola R500bn e le madi ao a tlileng go thusa go tshegêtsa itsholêlô ya naga le MaAforika Borwa mo nakong eno ya lerôbôrôbô la Covid-19. Mo go seo Ramaphosa a se tlhalositseng fa e le tshegêtso e kgolo mo nageng ya itsholêlô le loagô,

#NTCE2019 Re buisane le Travel Manager wa Nare Tours go re bolelela gore moithuti o tlhoka eng go dira tiro eno

Baithuti le bannaleseabê mo go tsa bojanala ba ne go simolola ka Labone 19 Lwetse 2019 go fitlha ka Lamatlhatso 21 Lwetse 2019 ba thologêla kwa The Royal Marang Hotel, Rustenburg go tsenela dipontsho tsa bosetšhaba tsa ditiro mo go tsa bojanala. Kwa go tsona dipontsho tse, re buisane le Katlego Montsho yo o dirang jaaka Travel Manager kwa Nare Tours go tswa Rustenburg, go re tlhalosetsa gore moithuti o tlhoka eng go dira tiro eno, le go re anêgêla go le gontsi ka tiro ya gagwe. O ka ikgolaganya le Nare Tours mo

#NTCE2019 Re buisane le Injula Tours go tlhagisa go le gontsi ka lephata leno la bojanala

Baithuti le bannaleseabê mo go tsa bojanala ba ne go simolola ka Labone 19 Lwetse 2019 go fitlha ka Lamatlhatso 21 Lwetse 2019 ba thologêla kwa The Royal Marang Hotel, Rustenburg go tsenela dipontsho tsa bosetšhaba tsa ditiro mo go tsa bojanala. Kwa go tsona dipontsho tse, re buisane le bannaleseabê mo lephateng la bojanala go utlwa go le gantsi ka tiro ya bona le dikgwêtlhô tseo ba itemogelang tsona. Reetsa puisano ya rona le Mme Gibby Memane wa Injula Tours go tswa Matlosane. Go ikgolaganya le bona o ka dirisa 073

Porôfênse ya @NorthWestNTCE e ikaeletse go godisa lephata la bojanala

Bojanala ke polatinamo e ntšhwa mme Puso ya Porôfênse ya Bokone Bophirima e ikaeletse go godisa lephata la bojanala go tlhola ditiro le go tokafatsa itsholelo ya Porôfênse. Seno se builwe ke Mokhuduthamaga wa Lefapha la Bojanala mo Porôfênseng, Keneetswe Mosenogi. Mosenogi o buile seno ka nako eo a neng a eme ka lefoko, letsholo la go thankgolola dipontsho tsa bosetšhaba tsa ditiro mo go tsa bojanala. Letsholo la go thankgolola dipontsho le ne le tshwerwe gompieno 29 Phatwe 2019 kwa Potchefstroom mme le tsenetswe ke

Boitapoloso